one to hundred in assamese word, assamese number table, assamese number chart, assamese 1 to 100 in words, assamese 123 spelling , axomiya 123, akhomiya 123

one to hundred in assamese word, assamese number table, assamese number chart, assamese 1 to 100 in words, assamese 123 spelling , axomiya 123, akhomiya 123
০ শূণ্য 0
১ এক 1
২ দুই 2
৩ তিনি 3
৪ চাৰি 4
৫ পাঁচ 5
৬ ছয় 6
৭ সাত 7
৮ আঠ 8
৯ ন 9
১০ দহ 10
১১ এঘাৰ 11
১২ বাৰ 12
১৩ তেৰ 13
১৪ চৈধ্য 14
১৫ পোন্ধৰ 15
১৬ ষোল্ল 16
১৭ সোতৰ 17
১৮ ওঁঠৰ 18
১৯ ঊনৈছ 19
২০ বিছ 20
২১ একৈছ 21
২২ বাইছ 22
২৩ তেইছ 23
২৪ চৌব্বিছ 24
২৫ পঁচিছ 25
২৬ ছাব্বিছ 26
২৭ সাতাইছ 26
২৮ আঁঠাইছ 28
২৯ উনত্ৰিছ 29
৩০ ত্ৰিছ 30
৩১ একত্ৰিছ 31
৩২ বত্ৰিছ 32
৩৩ তেত্ৰিছ 33
৩৪ চৌত্ৰিছ 34
৩৫ পয়ত্ৰিছ 35
৩৬ ছয়ত্ৰিছ 36
৩৭ সাতত্ৰিছ 37
৩৮ আঠত্ৰিছ 38
৩৯ ঊনচল্লিছ 39
৪০ চল্লিছ 40
৪১ একচল্লিছ 41
৪২ বিয়ালিছ 42
৪৩ তিয়াল্লিছ 43
৪৪ চৌচল্লিছ 44
৪৫ পঞ্চল্লিছ 45
৪৬ ছয়চল্লিছ 46
৪৭ সাতচল্লিছ 47
৪৮ আঠচল্লিছ 48
৪৯ ঊনপঞ্চাছ 49
৫০ পঞ্চাছ 50
৫১ একাৱন্ন 51
৫২ বাৱন্ন 52
৫৩ তেৱন্ন 53
৫৪ চৌৱন্ন 54
৫৫ পঁচপন্ন 55
৫৬ ছাপন্ন 56
৫৭ সাতাৱন্ন 57
৫৮ আঠাৱন্ন 58
৫৯ উন্নষাঠী 59
৬০ ষাঠি 60
৬১ এষষ্ঠি 61
৬২ বাষষ্ঠি 62
৬৩ তেষষ্ঠি 63
৬৪ চৌষষ্ঠি 64
৬৫ পঁষষ্ঠি 65
৬৬ ছয়ষষ্ঠি 66
৬৭ সাতষষ্ঠি 67
৬৮ আঠষষ্ঠি 68
৬৯ ঊনসত্তৰ 69
৭০ সত্তৰ 70
৭১ এসত্তৰ 71
৭২ বাসত্তৰ 72
৭৩ তেসত্তৰ 73
৭৪ চৌসত্তৰ 74
৭৫ পঁসত্তৰ 75
৭৬ ছয়সত্তৰ 76
৭৭ সাতসত্তৰ 77
৭৮ আঠসত্তৰ 78
৭৯ ঊনাশী 79
৮০ আশী 80
৮১ একাশী 81
৮২ বিয়াশী 82
৮৩ তিৰাশী 83
৮৪ চৌৰাশী 84
৮৫ পঁচাশী 85
৮৬ ছিয়াশী 86
৮৭ সাতাশী 87
৮৮ আঠাশী 88
৮৯ ঊননবৈ 89
৯০ নব্বৈ 90
৯১ একান্নব্বৈ 91
৯২ বিয়ান্নব্বৈ 92
৯৩ তিৰান্নব্বৈ 93
৯৪ চৌৰান্নব্বৈ 94
৯৫ পঁচানব্বৈ 95
৯৬ ছয়ান্নব্বৈ 96
৯৭ সাতান্নব্বৈ 97
৯৮ আঠান্নব্বৈ 98
৯৯ নিৰান্নব্বৈ 99
১০০ এশ 100
২০০ দুশ 200
৫০০ পাঁচশ 500
১,০০০ এহাজাৰ 1,000
১,০০০০ এক অযুত 1,0000
১,০০,০০০ এক লাখ 1,00,000
১,০০০০০০ এক নিযুত 1,000000
১,০০,০০,০০০ এক কোটি 1,00,00,000

বৰ্তমান জনপ্ৰিয় লিখনি

শিতান: কবিতা
মুঠ পঢ়ুৱৈ সংখ্যা:2,225
শিতান: কবিতা
মুঠ পঢ়ুৱৈ সংখ্যা:1,600
শিতান: কবিতা
মুঠ পঢ়ুৱৈ সংখ্যা:1,627
শিতান: কবিতা
মুঠ পঢ়ুৱৈ সংখ্যা:1,959
শিতান: কবিতা
মুঠ পঢ়ুৱৈ সংখ্যা:1,701